Informačný systém ENVIRO

Kostný metabolizmus u vybranej genetickej poruchy – Downovho syndrómu: vplyv genetických a nutričných faktorov

Názov projektu: Kostný metabolizmus u vybranej genetickej poruchy – Downovho syndrómu: vplyv genetických a nutričných faktorov

Kód projektu: MZ SR 2005/39-SZU-17

Obdobie realizácie - Od: 01.2005

Obdobie realizácie - Do: 12.2008

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2005/17

Rozpočet: 34000000,00

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Mária Šustrová

Kľúčové slová:

Downov syndróm, Vitamín D, Markery kostného metabolizmu, Osteoprotegerín-ligand, Malabsorpcia, Kostná denzita, Parthormón, Osteoprotegerín, Génové polymorfizmy, Pohlavné hormóny

Hlavná fakulta:

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Mária Šustrová

Dátum vytvorenia: 23.01.2015 11.09.00

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 26.01.2015 14.03.46

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena: Slovenská Koruna

Anotácia:

O poruchách kostného metabolizmu u jedincov s Downovým syndrómom existujú len ojedinelé literárne údaje. Málo autorov sa zaoberá problémami zníženej kostnej denzity, resp. osteoporózy ako aj etiopatogenetickými faktormi predčasného vzniku osteoporózy u ľudí s DS ako rizikovej skupiny. Cieľom projektu je identifikovať u tejto rizikovej skupiny hlavné faktory ovplyvňujúce kostnú hmotu a jej obrat ako aj formulovať najvýznamnejšie preventívne opatrenia. Zameraním projektu preto je: zistenie prevalencie zníženej kostnej denzity u mladých ľudí s DS, stanovenie parametrov kalcium-fosfátového metabolizmu a markerov kostného obratu, stanovenie regulátorov kalcium-fosfátového metabolizmu (vitamín D, parathormón, katepsin K) a kostného metabolizmu (OPG/OPG/L), vyšetrenie frekvencie polymorfizmov vitamín D receptora, receptora estrogénu alfa, TNF-alfa a kolagénu typ I a zistenie asociácie uvedených parametrov so zníženou kostnou denzitou u jedincov s DS s cieľom navrhnúť dostupné preventívne/terapeutické opatrenia. Ďalšou úlohou je zistenie asociácie medzi malabsorpciou (pri celiakii a intolerancii kazeínu) a vstrebávaní kalcia a objasnenie úlohy pohlavných hormónov a hormónov štítnej žľazy pri predčasnom výskyte osteoporózy u mladých ľudí s Downovým syndrómom.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    Advanced glycosylated end products (AGE)
 •    Advanced oxidated protein product (AOPP)
 •    Alanín transamináza (ALT)
 •    Albumín - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    ampliRANKL
 •    Antinukleárne protilátky (ANA)
 •    Aspartát aminostransferáza (AST)
 •    Autoprotilátky proti deamidovánemu gliadínu (AGA)
 •    Autoprotilátky proti endomýziu (AEmA)
 •    Autoprotilátky proti štítnej žlaze (ATA)
 •    Body Mass Index
 •    Celkové bielkoviny
 •    Celkový antioxidačný status (TAS)
 •    CRP (C-reaktívny proteín)
 •    CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    DHEA-sulfát
 •    Eozinofily
 •    Eozinofily - absolútne množstvo
 •    Erytrocyty
 •    ESRal - polymorfizmus
 •    Estradiol
 •    Folikuly stimulujúci hormón (FSH)
 •    Fosfor - S
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia horčíka
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Glukóza - S
 •    Glutatiónperoxidáza v erytrocytoch
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hematokrit
 •    Hemoglobín celkový
 •    Hmotnosť
 •    Horčík - S
 •    Chloridy - S
 •    Cholesterol - S
 •    ID
 •    Imunoglobulín A
 •    Imunoglobulín E
 •    Imunoglobulín E - špecifický
 •    Imunoglobulín E - špecifický
 •    Imunoglobulín E - špecifický
 •    Imunoglobulín E - špecifický
 •    Imunoglobulín G
 •    Imunoglobulín M
 •    Imunologický parameter CD16+56
 •    Imunologický parameter CD16+56 - absolútne množstvo
 •    Imunologický parameter CD19+
 •    Imunologický parameter CD19+ - absolútne množstvo
 •    Imunologický parameter CD3+
 •    Imunologický parameter CD3+ - absolútne množstvo
 •    Imunologický parameter CD3+ - aktivované
 •    Imunologický parameter CD3+ - aktivované - absolútne množstvo
 •    Imunologický parameter CD4/CD8
 •    Imunologický parameter CD4+
 •    Imunologický parameter CD4+ - absolútne množstvo
 •    Imunologický parameter CD8+
 •    Imunologický parameter CD8+ - absolútne množstvo
 •    Interleukín-6
 •    Inzulín - S
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Katepsín K
 •    Kolagén typ 1 α 1 (Col1a1) - polymorfizmus
 •    Kostná hustota krčku femuru (NF BMD)
 •    Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD)
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín klírens
 •    Kyselina močová - S
 •    LDL cholesterol - S
 •    Leukocyty
 •    Lymfocyty
 •    Lymfocyty - absolútny počet
 •    Močovina - S
 •    Neutrofily
 •    Neutrofily - absolútne množstvo
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad horčíka - U
 •    Odpad kreatinínu - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteoprotegerín
 •    Parathormón intaktný (PTH)
 •    pH
 •    Pohlavie
 •    Progesterón
 •    Protilátky proti hladkým svalom (ASMA)
 •    Protilátky proti tyroxínperoxidáze (anti TPO)
 •    Superoxiddizmutáza
 •    Testosterón
 •    Triacylglyceroly
 •    Trombocyty
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - polymorfizmus
 •    Tyreotropný hormón (TSH)
 •    Tyroxín voľný (fT4)
 •    Vápnik - S
 •    Vek
 •    Výška
 •    Z-skóre krčku femuru (NFZscore)
 •    Z-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L14Zscore)
 •    Z-skóre trochanteru (TrFZscore)
 •    Železo
 •    α-1-antitrypsín
 •    α2 makroglogublín