Informačný systém ENVIRO

Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni

Názov projektu: Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni

Kód projektu: 2005/32-SZU

Obdobie realizácie - Od: 12.2005

Obdobie realizácie - Do: 12.2008

Partneri:

Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (subkontraktačná zmluva)

Interné číslo SZU: MZ/2005/11

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Anton Kebis

Kľúčové slová:

Potkan, izolovaná pečeň, Konvektívny prenos tepla, konduktívny prenos tepla, prezervačné poškodenie pečene, reperfúzne poškodenie pečene, energetický metabolizmus izolovanej pečene, expresia cytokínov, protoonkogénov, metaloproteináz,

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU v Bratislave

Spoluriešiteľské fakulty:

Spracovateľ: Anton Kebis

Dátum vytvorenia: 27.11.2014 08.34.32

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 27.05.2015 10.16.54

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Anotácia:

Projekt na modeli izolovanej pečene potkana skúma vplyv modulácie prenosu tepla počas transplantačného procesu na predĺženie bezpečnej doby hypotermickej prezervácie a viabilitu pečene. Výsledky výskumu sa využijú pre riadenie prenosu tepla v izolovanej pečeni počas odberu, prezervácie, a prípravy na implantáciu. V izolovaných pečeniach sa vyšetrovali funkčné, biochemické, imunogenetické a histologické parametre. Poznatky získané z prenosu tepola na modeli izolovanej pečene potkana je možné využiť při ďalšom riešení výskumných úloh transplantácie orgánov.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Adenozín difosfát (ADP) - obsah
 •    Adenozín monofosfát (AMP) - obsah
 •    Adenozín trifosfát (ATP) - obsah
 •    Alanín transamináza (ALT) - aktivita
 •    Alanín transamináza (ALT) - aktivita
 •    Alanín transamináza (ALT) - aktivita
 •    Aspartataminotransferáza (AST) - aktivita
 •    Aspartataminotransferáza (AST) - aktivita
 •    Aspartataminotransferáza (AST) - aktivita
 •    Číslo zvieraťa
 •    Doba laváže pečene
 •    Doba laváže pečene
 •    Endotelín (END1) - expresia
 •    Gamaglutamyltransferáza (GGT)
 •    Gamaglutamyltransferáza (GGT)
 •    Hmotnosť - Pečeň
 •    Hmotnosť - Pečeň
 •    Hmotnosť - Zviera
 •    Hypoxiou indukovaný faktor (Hif 1ɑ 1) - expresia
 •    Interleukín-10 (expresia)
 •    Interleukín-6 (expresia)
 •    Ischémiou-reperfúziou indukovaný faktor (ISRIP) - expresia
 •    Laktátdehydrogenáza (LDH) - aktivita
 •    Laktátdehydrogenáza (LDH) - aktivita
 •    Laktátdehydrogenáza (LDH) - aktivita
 •    Metaloproteináza 2 (expresia)
 •    Metaloproteináza 9 (expresia)
 •    Mitogen-aktivovaná protein kináza (MAPK8) - expresia
 •    Nuklear faktor kappa b 1 (NFkb1) - expresia
 •    Obsah sušiny v pečeni
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Ochladzovanie pečene
 •    Označenie skupiny
 •    Portálny prietok
 •    Portálny prietok
 •    Portálny prietok
 •    Portálny prietok
 •    Portálny prietok
 •    Portálny prietok
 •    Poškodenie DNA hepatocytov
 •    Retikuloendoteliálny onkogen homolog (REL A) - expresia
 •    Solute glucos transporter type 2 (Glut 2) (SLC2) - expresia
 •    Spotreba kyslíka O2
 •    Spotreba kyslíka O2
 •    Spotreba kyslíka O2
 •    Spotreba kyslíka O2
 •    Spotreba kyslíka O2
 •    Spotreba kyslíka O2
 •    Teplota lavážneho roztoku
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota pečene
 •    Teplota prezervačného roztoku
 •    Transkripčný faktor (Myc) - expresia
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - expresia
 •    Tvorba žlče
 •    Tvorba žlče
 •    Tvorba žlče
 •    Tvorba žlče
 •    Tvorba žlče
 •    Tvorba žlče
 •    Tvorba žlče