Informačný systém ENVIRO

Molekulárna analýza antibiotickej rezistencie netýfusových sérovarov salmonel

Názov projektu: Molekulárna analýza antibiotickej rezistencie netýfusových sérovarov salmonel

Kód projektu: 2007/05-SZU-01

Obdobie realizácie - Od: 01.2007

Obdobie realizácie - Do: 03.2013

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2008/45

Rozpočet:

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Viktor Majtán

Kľúčové slová:

Salmonella Typhimurium, rezistencia na ATB, faktory virulencie, biofilm, molekulárne markery virulencie a rezistencie

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Viktor Majtán

Dátum vytvorenia: 15.12.2014 13.36.11

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 02.02.2015 12.06.46

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena:

Anotácia:

Významnou príčinou salmonelóz, jedného z najčastejších potravou prenášaných ochorení, sú netýfusové sérovary salmonel – predovšetkým S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Bovis morbificans, S. Agona, S. Kentucky a iné. V poslednej dobe sa zaznamenal zvýšený výskyt multirezistentných sérovarov salmonel. K najvýznamnejším patrí multirezistentný sérovar S. Typhimurium fágotyp DT104, ktorý sme identifikovali prvýkrát v roku 1997. Údaje o rezistencii na antibiotiká a o nosičstve integrónov u iných, bežne izolovaných humánnych sérovarov salmonel sú vzácne. U týchto sérovarov budeme zisťovať rozsah ich rezistencie voči antibiotikám, čím sa získajú prvé poznatky o distribúcii takýchto kmeňov salmonel na území SR. Použitím molekulárnych metód sa budú identifikovať jednotlivé gény rezistencie s cieľom získať nové poznatky o molekulových mechanizmoch transferu a diseminácie génov rezistencie voči antibiotikám. Mapovanie výskytu rôznych sérovarov salmonel v SR, vyznačujúcich sa rezistenciou voči antibiotikám a jeho analýza metódami molekulárnej biológie umožní rozšíriť poznatky o výskyte a šírení genetických determinánt rezistencie čím významne obohatí inštrumentárium surveillance salmonelóz v SR.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Betalaktamáza CMY/LAT
 •    Betalaktamáza CTXM
 •    Betalaktamáza OXA1
 •    Betalaktamáza OXA2
 •    Betalaktamáza PSE
 •    Betalaktamáza SHV
 •    Betalaktamáza TEM
 •    Biofilm
 •    Biofilm - interpretácia
 •    Fágotyp
 •    Genomický ostrov SGI1
 •    Hydrofobicita buniek (BATH)
 •    ID záznamu
 •    Integróny
 •    Motilita
 •    Plazmidový profil
 •    Pulzotyp
 •    Rezistotyp