Informačný systém ENVIRO

PROAH - Kvalita farmakologickej liečby arteriálnej hypertenzie na Slovensku

Názov projektu: PROAH - Kvalita farmakologickej liečby arteriálnej hypertenzie na Slovensku

Kód projektu: PROAH

Obdobie realizácie - Od: 01.2011

Obdobie realizácie - Do: 12.2013

Partneri:

Interné číslo SZU: RD/2001/5

Rozpočet:

Poskytovateľ:

JD Software, s.r.o., Trnavská cesta 74/A, 821 01 Bratislava

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Martin Gajdoš

Kľúčové slová:

krvný tlak, rizikové faktory aterosklerózy, kvalita farmakologickej liečby, antihypertenzíva

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Martin Gajdoš

Dátum vytvorenia: 18.11.2014 11.05.51

Dátum poslednej úpravy: 18.12.2014 14.47.21

Mena:

Anotácia:

Vyhodnotenie kvality antihypertenzívnej farmakologickej liečby v bežnej ambulantnej klinickej praxi na Slovensku.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    ACE- inhibítor (kvalitatívne)
 •    Alfa blokátor (kvalitatívne)
 •    Antiagregačná alebo antikoagulačná liečba
 •    Antihypertenzíva (počet druhov)
 •    Beta-blokátor (kvalitatívne)
 •    Blokátor Ca kanálov (kvalitatívne)
 •    Body Mass Index
 •    Číslo záznamu
 •    Diabetes melitus
 •    Diuretikum (kvalitatívne)
 •    Dĺžka trvania akejkoľvek farmakologickej antihypertenzívnej liečby
 •    Dĺžka trvania hypertenzie
 •    Dodržiavanie nefarmakologických opatrení
 •    Fajčenie
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hmotnosť
 •    Hypertrofia ľavej komory podľa EKG, RTG alebo Echokardiogramu
 •    Hypolipidemická liečba (kvalitatívne)
 •    Cholesterol - S
 •    Iné antihypertenzívum (kvalitatívne)
 •    Inhibítor AT1 receptorov (sartan) (kvalitatívne)
 •    Mikroalbuminúria, proteinúria alebo sérový kreatinín > 120 umol/l
 •    Pohlavie
 •    Potvrdená ischemická choroba srdca alebo iný ekvivalent artériosklerózy
 •    Rok narodenia
 •    Rok zaradenia
 •    SCORE
 •    Statín (kvalitatívne)
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    Vek
 •    Vek
 •    Výška