Informačný systém ENVIRO

Polymorfizmus génov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus a ich úloha v rozvoji osteoporózy

Názov projektu: Polymorfizmus génov ovplyvňujúcich kostný metabolizmus a ich úloha v rozvoji osteoporózy

Kód projektu: APVT-21-010104

Obdobie realizácie - Od: 01.2005

Obdobie realizácie - Do: 06.2008

Partneri:

Interné číslo SZU: APVV/2005/18

Rozpočet:

Poskytovateľ:

Ministerstvo školstva, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Viera Spustová

Kľúčové slová:

osteopénia/osteoporóza, polymorfizmus VDR receptora, polymorfizmus estrogénového receptora, polymorfizmus kolagénu typ 1alfa1, parathormón, 25(OH) vitamín D, osteoprotegerín, RANKL, osteokalcín, C-telopeptid kolagénu typ 1

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Viera Spustová

Dátum vytvorenia: 05.12.2014 12.02.21

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 28.05.2015 15.06.42

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena:

Anotácia:

• Stanoviť prislušné genotypy pre BsmI polymorfizmus génu vitamín D receptora (VDR), COLIAI Sp1 polymorfizmus génu kolagénu typu 1alfa1 a XbaI polymorfizmus estrogénového receptora (ESRalfa) u 100 zdravých premenopauzálnych žien a 100 žien s osteopéniou/ osteoporózou. • Zistiť frekvenciu jednotlivých genotypov daných polymorfizmov u zdravých žien a žien s denzitometricky dokázanou osteopéniou/ osteoporózou. Vykonať štatistickú analýzu vo vzťahu k špeciálnym ukazovateľom a markerom kostného metabolizmu a kostnej denzity v súbore vyšetrených žien. • V intervenčnej štúdii zistiť vplyv suplementácie vápnika a vitamínu D na markery osteoklastogenézy a niektoré modulátory kalcium-fosfátového metabolizmu. Definovať možný vzťah medzi efektívnosťou liečby a polymorfizmom sledovaných génov.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    1,25-dihydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    25-hydroxyvitamín D
 •    Adiponektín - S
 •    Adiponektín - S
 •    Advanced glycosylated end products (AGE)
 •    Advanced glycosylated end products (AGE)
 •    Advanced oxidated protein product (AOPP)
 •    Advanced oxidated protein product (AOPP)
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Body Mass Index
 •    CRP (C-reaktívny proteín)
 •    CRP (C-reaktívny proteín)
 •    CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny
 •    CRP (C-reaktívny proteín) supersenzitívny
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    Dávka Vitamínu D
 •    Diagnóza
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Diuréza
 •    Estradiol
 •    Estradiol
 •    Estrogén receptor α I - polymorfizmus
 •    Estrogén receptor α II - polymorfizmus
 •    Fosfor - S
 •    Fosfor - S
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia fosforu
 •    Frakčná exkrécia horčíka
 •    Frakčná exkrécia horčíka
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Frakčná exkrécia vápnika
 •    Fraktúry
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    HDL cholesterol - S
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hmotnosť
 •    Horčík - S
 •    Horčík - S
 •    Horčík ionizovaný
 •    Horčík ionizovaný
 •    Horčík ionizovaný
 •    Cholesterol - S
 •    Cholesterol - S
 •    ID
 •    Interleukín 7
 •    Interleukín-6
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulín - S
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu
 •    Kolagén typ 1 α 1 (Col1a1) - polymorfizmus
 •    Kostná hustota krčku femuru (NF BMD)
 •    Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD)
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Kreatinín - U
 •    Leptín
 •    Leptín
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad fosforu - U
 •    Odpad horčíka - U
 •    Odpad horčíka - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Odpad vápnika - U
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteokalcín - S
 •    Osteoprotegerín
 •    Osteoprotegerín
 •    Osteoprotegerín
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Parathormón - S
 •    Pohlavie
 •    RANKL
 •    RANKL
 •    RANKL
 •    Rezistín - S
 •    Rezistín - S
 •    Suplementácia Vápnik/Vitamín D
 •    Terapia
 •    Terapia lipidov
 •    Triacylglyceroly
 •    Triacylglyceroly
 •    T-skóre krčka femuru (FT Skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L1 (L1T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L2 (L2T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L3 (L3T skóre)
 •    T-skóre lumbálneho stavca L4 (L4T skóre)
 •    T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre)
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α) - polymorfizmus
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa vysoko senzitívny (hs TNF-α)
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa vysoko senzitívny (hs TNF-α)
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik - U
 •    Vápnik - U
 •    Vápnik - U
 •    Vápnik intracelulárny (Ca-i)
 •    Vápnik intracelulárny (Ca-i)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vápnik ionizovaný (Ca2+)
 •    Vek
 •    Vek menoupauzy
 •    Vitamín D receptor (VDR) - polymorfizmus
 •    Výška