Informačný systém ENVIRO

Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám

Názov projektu: Štúdium expozície obyvateľstva Slovenska dioxínom a príbuzným zlúčeninám

Kód projektu: 2005/30-SZU-08

Obdobie realizácie - Od: 12.2005

Obdobie realizácie - Do: 09.2009

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2005/10

Rozpočet: 4707000,00

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Jana Chovancová

Kľúčové slová:

Dioxíny, PCB, PBDE, HCB, p, p´-DDE, ľudská expozícia, denný príjem, krvné sérum, materské mlieko

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

4 707 000,00 SKK (štátny rozpočet), 1 422 900,00 SKK (vlastné zdroje)

Spracovateľ: Jana Chovancová

Dátum vytvorenia: 26.11.2014 09.58.07

Dátum poslednej úpravy: 07.01.2015 12.38.26

Mena: Slovenská Koruna

Anotácia:

Dioxíny patria medzi mimoriadne toxické perzistentné organické látky (POP), ktoré sa stali súčasťou globálnych a európskych protokolov a zákonných nariadení a smerníc Európskej komisie regulujúcich vznik, úniky do životného prostredia, kontamináciu krmív a potravín s konečným cieľom eliminovať nežiaduce zdravotné účinky na ľudskú populáciu. Pilotná štúdia mala za úlohu cestou analytických stanovení dioxínov a dioxínom príbuzných látok v ľudskom krvnom sére a materskom mlieku vyhodnotiť stav expozície dospelej ľudskej populácie potenciálne kontaminovaných oblastí Slovenska týmto toxikantom a poskytnúť tak základné informácie pre následné epidemiologické štúdie zamerané na zdravotné dopady na ľudskú populáciu. Výsledky projektu sú prvou informáciou o stave dioxínovej expozície ľudskej populácie žijúcej na území Slovenska.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Hexachlórbenzén (HCB)
 •    Hexachlórbenzén (HCB)
 •    ID záznamu
 •    p,p'-dichlórdifenyldichlóretylén (p,p´-DDT)
 •    p,p'-dichlórdifenyldichlóretylén (p,p´-DDT)
 •    Polybrómované difenylétery (PBDE)
 •    Polybrómované difenylétery (PBDE)
 •    Polychlórovaný bifenyl 138 (PCB 138)
 •    Polychlórovaný bifenyl 138 (PCB 138)
 •    Polychlórovaný bifenyl 153 (PCB 153)
 •    Polychlórovaný bifenyl 153 (PCB 153)
 •    Polychlórovaný bifenyl 180 (PCB 180)
 •    Polychlórovaný bifenyl 180 (PCB 180)
 •    Toxický ekvivalent dl-PCB
 •    Toxický ekvivalent dl-PCB
 •    Toxický ekvivalent PCDD/PCDF
 •    Toxický ekvivalent PCDD/PCDF