Informačný systém ENVIRO

Štúdium variability klinických izolátov salmonel v SR

Názov projektu: Štúdium variability klinických izolátov salmonel v SR

Kód projektu: APVT-21-052602

Obdobie realizácie - Od: 01.2004

Obdobie realizácie - Do: 06.2007

Partneri:

Katedra molekulárnej biológie PRIF-UK, Bratislava; Ústav molekulárnej biológie, SAV, Bratislava

Interné číslo SZU: APVV/2004/8

Rozpočet:

Poskytovateľ:

Agentúra na podporu vedy a techniky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Viktor Majtán

Kľúčové slová:

Salmonelóza, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Fágotypy, integróny, Multirezistencia, Plazmidový profil, DNA analýza, DNA chip, Faktory virulencie

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Viktor Majtán

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 14.11.05

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 02.02.2015 12.00.57

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena:

Anotácia:

Projekt je zameraný na sledovanie variability klinických izolátov salmonel izolovaných od pacientov zo Slovenskej republiky. U týchto kmeňov budeme určovať ich fenotypové a genotypové charakteristiky ako je prítomnosť a expresia génov pre faktory virulencie a rezistencie voči antibiotikám. Sledovanie príbuznosti medzi kmeňmi bude vyhodnotené metódami molekulárnej biológie, založenými na analýze celkovej chromozomálnej DNA a na sledovaní výskytu génov kódujúcich faktory virulencie. Zároveň bude využitá aj technológia DNA chipov. Osobitná pozornosť bude venovaná multirezistentným kmeňom salmonel v súvislosti s ich patogénnym potenciálom a tiež v súvislosti s tým, že takéto kmene sú predmetom monitorovania WHO. Výsledky získané pri riešení projektu poskytnú nové poznatky o premenlivosti virulenčných vlastností salmonel a o spôsoboch šírenia jednotlivých kmeňov v prostredí. Na základe týchto údajov bude možné vytvoriť nové stratégie pri prevencii salmonelózy na Slovensku.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Biofilm
 •    Fágotyp
 •    Gén IroB
 •    Gén STN
 •    Gén virA
 •    Hydrofobicita buniek (BATH)
 •    ID záznamu
 •    Integróny
 •    Motilita
 •    Plazmidový profil
 •    Pulzotyp
 •    Rezistotyp