Informačný systém ENVIRO

Štúdium vplyvu vybraných toxických prvkov ( Pb, Cd a Hg) za spolupôsobnosti PCB na hladiny hormónov štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa

Názov projektu: Štúdium vplyvu vybraných toxických prvkov ( Pb, Cd a Hg) za spolupôsobnosti PCB na hladiny hormónov štítnej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa

Kód projektu: 2005/41-SZU-19

Obdobie realizácie - Od: 01.2006

Obdobie realizácie - Do: 12.2008

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2005/18

Rozpočet: 3633200,00

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Monika Ursínyová

Kľúčové slová:

endokrínne disruptory, toxické kovy, PCB, hormóny štítnej žľazy, neurobehaviorálny vývoj

Hlavná fakulta: Vedeckovýskumná základňa

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

2 795 000,00.- štátny rozpočet; 838 200,00.- zdroje SZU

Spracovateľ: Monika Ursínyová

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 14.16.53

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 16.01.2015 08.47.07

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena: Slovenská Koruna

Anotácia:

Predošlé štúdie vplyvu prvkov ako endokrinných rozrušovačov (disruptorov) boli zamerané na štúdium účinku jednotlivých látok prevažne na zvieratách. Epidemiologické štúdie u ľudí sú ojedinelé, pričom študovali uvedenú problematiku hlavne v podmienkach profesionálnej expozície, alebo študovali vplyv látok u detí v školskom veku. Predkladaný projekt mal za cieľ prispieť k objasneniu vplyvu jednotlivých toxických kovov (Pb, Cd a Hg) a zmesi látok (uvedené toxické prvky a PCB) vyskytujúcich sa v subtoxických koncentráciách v životnom prostredí na hladiny hormónov štítnej žľazy (voľný T3, voľný T4, celkový T3, celkový T4, TSH, Anti-TPO ) v prenatálnom, perinatálnom a postnatálnom období vývoja dieťaťa na jeho neurobehaviorálny vývoj. WHO, EÚ a US EPA kladú vo svojich prioritách dôraz na výskum uvedenej problematiky obzvlášť pre detskú populáciu a súčasné vedecké trendy zdôrazňujú potrebu uskutočnovania štúdií multifaktoriálnych dlhodobých vplyvov subtoxických koncentrácií kontaminantov na behaviorálny vývoj.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Kadmium
 •    Kadmium
 •    Kadmium
 •    Olovo
 •    Olovo
 •    Olovo
 •    Ortuť
 •    Ortuť
 •    Ortuť
 •    Protilátky proti tyroxínperoxidáze (anti TPO)
 •    Protilátky proti tyroxínperoxidáze (anti TPO)
 •    Protokolové č. vz.
 •    Trijodtyronín (T3)
 •    Trijodtyronín (T3)
 •    Trijodtyronín voľný (fT3)
 •    Trijodtyronín voľný (fT3)
 •    Tyreotropný hormón (TSH)
 •    Tyreotropný hormón (TSH)
 •    Tyroxín (T4)
 •    Tyroxín (T4)
 •    Tyroxín voľný (fT4)
 •    Tyroxín voľný (fT4)