Informačný systém ENVIRO

Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek

Názov projektu: Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek

Kód projektu: 568/2012

Obdobie realizácie - Od: 12.2014

Obdobie realizácie - Do: 01.2015

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2012/48

Rozpočet: 78373,00

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Martina Valachovičová

Kľúčové slová:

imunosupresíva, cyklosporin A, takrolimus, sirolimus, everolimus

Hlavná fakulta: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

personálne náklady: 19 672,00; réžia: 3 841,00; kapitálové výdavky: 10 942,00; všeobecný materiál: 43 918,00

Spracovateľ: Martina Valachovičová

Dátum vytvorenia: 02.12.2014 10.03.47

Dátum poslednej úpravy: 09.01.2015 10.11.51

Mena: Euro

Anotácia:

Na Slovensku sa ročne odtransplantuje cca 200 obličiek. Každý príjemca sa musí nastaviť na najvhodnejšiu imunosupresívnu liečbu, aby sa eliminovala rejekcia obličky. Tieto vyšetrenia sa po transplantácii opakujú u každého probandu cca 15 až 20-krát za rok pre optimalizáciu nastavenia. Medzi najčastejšie používané imunosupresívne liečivá po transplantácii orgánov patria cyklosporín, takrolimus, sirolimus a everolimus. Imunosupresívne liečivá majú doplnkové mechanizmy účinku. Pri súčasnom použití interagujú synergicky, preto sa v klinickej praxi často kombinujú. Monitorovanie imunosupresívnych liečiv napomáha nastaviť optimálnu dávku pre terapeutickú účinnosť ako i pre minimalizovanie toxicity. Od roku 2008 sa celosvetovo v klinickej imunológii využíva kvantitatívne stanovenie 4 imunosupresív (cyklosporín, takrolimus, sirolimus a everolimus) kvapalinovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS). Výhodou tejto metódy je vyššia citlivosť a špecificita. Pri ELISA metódach dochádza ku krížovej reakcii medzi liečivom a jeho metabolitom, avšak tieto stanovenia poskytujú pri meraní nízkych koncentrácii nepresnosť. LC-MS/MS je schopná prekonať tieto problémy poskytnutím citlivejšej a selektívnejšej detekcie. V jednej analýze je schopná poskytnúť simultánnu kvantifikáciu rôznych látok s podobnou chemickou štruktúrou použitím minimálnych krokov na predúpravu vzorky a skrátenia času analýzy. Metóda LC-MS/MS je rýchla, robustná, citlivá a selektívna. Je schopná simultánne kvantifikovať 4 imunosupresíva súčasne v jednej vzorke plnej krvi. Taktiež výhodou tohto stanovenia sú nižšie finančné náklady. Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív po transplantácii obličiek bude prebiehať na OBL SZU v úzkej spoluprácii so Slovenským centrom orgánových transplantácií so sídlom na SZU. Vďaka dobrej kooperácii daných oddelení bude možnosť uviesť do rutinnej praxe najnovšiu metodiku v počte do cca 1600 vzoriek, ktorá napomôže pacientovi v liečbe po transplantácii obličiek.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

  •    Cyklosporín A
  •    Everolimus
  •    ID záznamu
  •    Sirolimus
  •    Takrolimus