Informačný systém ENVIRO

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia - Vplyv faktorov životného štýlu na zdravie

Názov projektu: Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia - Vplyv faktorov životného štýlu na zdravie

Kód projektu: ITMS: 26240120033

Obdobie realizácie - Od: 10.2010

Obdobie realizácie - Do: 03.2015

Partneri:

Interné číslo SZU: ASFEU/2010/6

Rozpočet:

Poskytovateľ:

ASFEU; OP Výskum a vývoj 2620002

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Martin Gajdoš

Kľúčové slová:

Kosť, denzitometrické parametre, kostná denzita, osteoporóza, telesná hmotnosť, obezita, populačná štúdia, pokus na zvieratách, ovariektómia, vysokotuková diéta, fyzická aktivita, potravina obohatená selénom

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Martin Gajdoš

Dátum vytvorenia: 05.05.2015 09.34.04

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 29.07.2015 15.11.28

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena:

Anotácia:

Rastúca prevalencia osteoporózy a obezity, ktoré predstavujú už teraz neinfekčnú pandémiu so závažnými zdravotnými, ekonomickými a finančnými dôsledkami, viacero možných interakcií v ich etiopatogenéze, spoločný prekurzor tukových a kostných buniek, i údaje o možnom preventívnom účinku obezity na rozvoj osteoporózy, vyvolali zvýšený záujem o štúdium vplyvu obezity na kostné tkanivo, najmä cestou sledovania zmien kostnej hmoty v závislosti od hodnôt, resp. zmien telesnej hmotnosti. Zatiaľ nie je možné prijať definitívny záver, pretože doteraz publikované výsledky sa líšia. V niektorých prácach bol zaznamenaný pozitívny vplyv obezity na kosť, v iných bol trend opačný a v ďalších sa vôbec neprejavil. Hlavnou príčinou rozdielnych výsledkov sú významné rozdiely v použitej metodológii, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnili získané výsledky (statické alebo dynamické sledovanie, experiment na zvierati, sledovanie na ľudskej populácii s pohlavnými, vekovými, či inými rozdielmi, prítomnosť alebo neprítomnosť osteoporózy či iných patologických stavov, diétne a iné intervencie, rôzne metodiky a rôzne použité sledované parametre). Predložený projekt predstavuje snahu o objasnenie vzťahov medzi telesnou hmotnosťou a kostnou hmotou v experimentálnom pokuse na zvierati a v pilotnej populačnej štúdii, pri maximálnej snahe o elimináciu vedľajších interferujúcich faktorov, ktoré by mohli významne skresliť a ovplyvniť výsledky.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    25-hydroxyvitamín D
 •    Adiponektín (SD2)
 •    Alanín transamináza (ALT)
 •    Albumín - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Alkalická fosfatáza kostná frakcia (ALPk) - S
 •    Bazofily
 •    Bazofily - absolútne množstvo
 •    Bielkoviny - U
 •    Bilirubín - U
 •    Body Mass Index
 •    CRP (C-reaktívny proteín)
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    Dátum narodenia
 •    Dátum vyšetrenia
 •    Eozinofily
 •    Eozinofily - absolútne množstvo
 •    Erytrocyty
 •    E-selektín (SD2)
 •    Fosfor - S
 •    Gamaglutamyltransferáza (GGT)
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - U kvalitatívne
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hematokrit
 •    Hemoglobín - U
 •    Hemoglobín celkový
 •    Hmotnosť
 •    Hmotnosť celého tela - Total Body
 •    Horčík - S
 •    Cholesterol - S
 •    ICAM-1 (SD2)
 •    ID
 •    Imunologický parameter CD19+
 •    Imunologický parameter CD19+HLADR+ - relatívny počet
 •    Imunologický parameter CD3+
 •    Imunologický parameter CD3+CD8+ - relatívny počet
 •    Imunologický parameter CD3-CD56+ - relatívny počet
 •    Imunologický parameter CD4+
 •    Interleukín-10 (SD2)
 •    Interleukín-6 (SD2)
 •    Inzulín - S
 •    Kalkulovaný klírens kreatinínu - MDRD
 •    Ketolátky - U
 •    Kostná hustota celého tela - Total Body
 •    Kostná hustota krčku femuru (NF BMD)
 •    Kostná hustota lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 BMD)
 •    Kostná hustota proximálneho femuru (ToF BMD)
 •    Kreatinín - S
 •    Kyselina močová - S
 •    LDL cholesterol - S
 •    Leptín (SD2)
 •    Leukocyty
 •    Lymfocyty
 •    Lymfocyty - absolútny počet
 •    Množstvo minerálu celého tela - Total Body
 •    Množstvo minerálu v kosti krčku femuru
 •    Množstvo minerálu v kosti proximálneho femuru
 •    Množstvo minerálu v stavcoch L1_4
 •    Množstvo svalu celého tela - Total Body
 •    Množstvo tkaniva celého tela - Total Body
 •    Množstvo tuku celého tela - Total Body
 •    Množstvo tuku celého tela z celkovej hmotnosti
 •    Množstvo tuku v tkanive celého tela
 •    Monocyty
 •    Monocyty - absolútny počet
 •    Neutrofily
 •    Neutrofily - absolútne množstvo
 •    N-terminálny koniec propeptidu prokolagénu typu 1
 •    Parathormón - S
 •    Pás
 •    pH - U
 •    Plocha kosti celého tela
 •    Plocha kosti krčku femuru
 •    Plocha kosti proximálneho femuru
 •    Plocha kosti stavcov L1-L4
 •    Pohlavie
 •    Priemerný bunkový hemoglobín
 •    Pulz
 •    Stredná farebná koncentrácia (MCHC)
 •    Stredný objem erytrocytov (MCV)
 •    Stredný objem trombocytov
 •    Šírka distribúcie erytrocytov (RDW-CV)
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    Triacylglyceroly
 •    Trombocyty
 •    T-skóre celého tela
 •    T-skóre krčka femuru (FT Skóre)
 •    T-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L1-L4 T skóre)
 •    T-skóre proximálneho femuru
 •    Urobilinogén - U
 •    Vápnik - S
 •    Vek
 •    VLDL cholesterol - S
 •    Výška
 •    Z-skóre - Množstvo tuku v tkanive celého tela
 •    Z-skóre celého tela
 •    Z-skóre krčku femuru (NFZscore)
 •    Z-skóre lumbálnych stavcov L1-L4 (L14Zscore)
 •    Z-skóre proximálneho femuru
 •    Abdominálny tuk
 •    Abdominálny tuk
 •    Abdominálny tuk
 •    Abdominálny tuk
 •    Alanín transamináza (ALT)
 •    Albumín - S
 •    Alkalická fosfatáza (ALP) - S
 •    Aspartát aminostransferáza (AST)
 •    CD161
 •    ConAly
 •    ConApr
 •    C-terminálny telopeptid kolagénu sérový (S-CTx)
 •    Diafýza YM
 •    Diafýza D
 •    Diafýza DYP
 •    Diafýza EFL
 •    Diafýza EML
 •    Diafýza EYP
 •    Diafýza FL
 •    Diafýza FLD
 •    Diafýza LSP
 •    Diafýza LYP
 •    Diafýza ML
 •    Diafýza MLD
 •    Diafýza SFL
 •    Diafýza SML
 •    Diafýza SYP
 •    Dĺžka femuru
 •    Dĺžka femuru
 •    Dĺžka zvieraťa
 •    Erytrocyty
 •    Estradiol
 •    FAGVZPL
 •    Fosfor - S
 •    Fosfor v sušine femuru
 •    Glukóza - S
 •    GRAN
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hematokrit
 •    Hemoglobín celkový
 •    Hmotnosť - Oblička
 •    Hmotnosť - Oblička
 •    Hmotnosť - Pečeň
 •    Hmotnosť - Pľúca
 •    Hmotnosť - Srdce
 •    Hmotnosť - Zviera
 •    Hmotnosť - Zviera
 •    Hmotnosť - Zviera
 •    Hmotnosť fibule
 •    Hmotnosť tíbie
 •    Hmotnosť tíbie s fibulou
 •    Horčík - S
 •    Horčík v sušine femuru
 •    Cholesterol - S
 •    ID
 •    Imunologický parameter CD3+
 •    Imunologický parameter CD3+
 •    Imunologický parameter CD4+
 •    Imunologický parameter CD4+
 •    Imunologický parameter CD8+
 •    IndCON
 •    IndLPS
 •    IndPHA
 •    IndPWM
 •    Inzulín - S
 •    Inzulínová senzitiva (HOMA)
 •    Kreatinín - S
 •    LDL cholesterol - S
 •    Leukocyty
 •    LPSly
 •    LPSpr
 •    LYMperc
 •    MEDly
 •    MEDpr
 •    Metafýza D
 •    Metafýza DYP
 •    Metafýza EFL
 •    Metafýza EML
 •    Metafýza EYP
 •    Metafýza FL
 •    Metafýza FLD
 •    Metafýza LSP
 •    Metafýza LYP
 •    Metafýza ML
 •    Metafýza MLD
 •    Metafýza SFL
 •    Metafýza SML
 •    Metafýza SYP
 •    Metafýza YM
 •    Močovina - S
 •    Mokrá váha femuru
 •    MONO
 •    OC
 •    Pás
 •    PHAly
 •    PHApr
 •    POCLYM
 •    poznámka
 •    Priemerný bunkový hemoglobín
 •    PWMly
 •    PWMpr
 •    Skupina
 •    SSAO-Aorta
 •    SSAO-PF
 •    SSAO-SF
 •    Stredná farebná koncentrácia (MCHC)
 •    Stredný objem erytrocytov (MCV)
 •    Stredný objem trombocytov (MPV)
 •    Suchá váha femuru
 •    Šírka femuru
 •    Šírka femuru
 •    T-Area
 •    T-Area (1)
 •    T-BMC
 •    T-BMC (1)
 •    T-BMD
 •    T-BMD (1)
 •    T-Fat
 •    T-Fat (1)
 •    T-Fat (2)
 •    T-Fat (3)
 •    T-Lean
 •    T-Lean (1)
 •    Triacylglyceroly
 •    T-Tis
 •    T-Tis (1)
 •    Vápnik - S
 •    Vápnik v sušine femuru
 •    Vek
 •    VLDL cholesterol - S
 •    VZPL