Charakteristika

1. Úvod

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vykonáva rozsiahle vedeckovýskumné aktivity v záujme zlepšenia zdravia a kvality života občanov Slovenskej republiky. Za účelom zvýšenia výskumného potenciálu v oblasti environmentálnych vplyvov univerzita spracovala projekt s názvom Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia , predložila ho v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO na schválenie Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a v roku 2010 získala naň nenávratný finančný príspevok. Projekt Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia v sebe zahŕňal nasledovné aktivity:
 

 

2. Faktory ovplyvňujúce potrebu vzniku environmentálnej databázy

 

V čase spracovania projektu Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia boli výsledky výskumných projektov spracovávané „ad hoc” a informácie slúžili primárne pre potreby jednotlivých výskumných projektov. Projekty nemali vytvorenú spoločnú metodiku pre vytváranie údajov a neboli jednotne ukladané. Prepojenie na externé zdroje bolo riešené prácne v samostatných projektoch a často bolo realizované manuálnym prepisovaním získaných údajov.

 

Samotné údaje boli uchovávané väčšinou v excelovských súboroch, rovnaké faktory v jednotlivých projektoch boli označované rôzne, nebola zavedená žiadna metodika zjednocujúca popisy údajov. Takto uložené údaje bolo takmer nemožné využiť v iných projektoch bez potreby náročnej manuálnej konverzie.

 

Takýto stav údajovej základne nezodpovedal potrebám vedeckovýskumných pracovníkov, neposkytoval možnosť opätovného využitia údajov, ich korelácie údajov s údajmi z iných projektov, využitia údajov pre tvorbu modelov a tým znemožňoval vytváranie pridanej hodnoty k získaným údajom.

 

3. Ciele kladené na enviromentálnu databázu

 

Vznik enviromentálnej databázy bol určený stanovením špecifického cieľa v projekte Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia:

 

 

Realizácia aktivity 2.1 - Vytvorenie environmentálnej databázy mala umožniť:

 

 

Očakávanými výsledkami realizácie aktivity malo byť vytvorenie systému na ukladanie a vyhodnocovanie výsledkov s implemetáciou prístupu do externých dátových systémov, ktorý umožní prepojiť realizovaný výskum s modelovaním dopadov ako nástrojom pre efektívne modelovanie a podporu tvorby politík verejného zdravotníctva.

 

4. Vyhotovenie a funkcionalita environmentálnej databázy

 

Univerzita poňala informatickú podporu pre vedeckovýskumné aktivity komplexne a rozhodla sa aj s využitím projektov podaných v rámci ďalších výziev operačného programu výskum a vývoj vybudovať informačný systém pre podporu vedy, výskumu a vzdelávanie, pre ktorý by pozostával:

 

 

Univerzita si zároveň stanovila požiadavku, aby technický návrh riešenia informačného systému pre podporu vedy, výskumu a vzdelávania dokázal v maximálnej miere zhodnotiť existujúce IKT vybavenie, novovzniknuté moduly boli integrovateľné do modulárneho akademického informačného systému a bola garantované bezpečnosť systému vzhľadom na údaje, ktoré bude v budúcnosti uchovávať.

Enviromentálna databáza v by v takomto informačnom systéme popri v súčasnosti plánovaných moduloch Skríning (modul pre podporu výskumu v oblasti skríningu novorodencov) a Telemedicína (modul pre výskum v oblasti aplikovateľnosti telemedicíny) predstavovala samostatný modul Enviro (označovaný aj ako IS ENVIRO), využívajúc niektoré vlastnosti prierezových modulov.

 

Východiskom pre návrh architektúry IS ENVIRO boli rozsiahle analýzy, ktoré zahrňovali:

 

Na základe analytických výstupov bol vytvorený model demonštrujúci základné funkcie, ktorý po odprezentovaní a spripomienkovaní budúcimi používateľmi poslúžil ako základ pre finálnu podobu IS ENVIRO.

 

4.1 Architektúra IS ENVIRO

 

IS ENVIRO je postavený na trojvrstvovej architektúre pričom,

 

Aplikačná vrstva je rozdelená do dvoch zón:

 

1.

 

vonkajšia zóna – je dostupná z internetu a poskytuje informácie externým výskumníkom o projektoch evidovaných v IS ENVIRO,

2.

 

vnútorná zóna – tvorí nosnú časť IS ENVIRO, do ktorej majú povolený prístup používatelia definovaní v doméne SZU na základe oprávnení definovaných v prístupovom module. Logické chovanie systému určujú najmä moduly:

a.

Modul Projekty - GUI + Biznis logika s funkcionalitami:

 

- vytvorenie nového projektu,

- zobrazenie údajov projektu,

- editácia atribútov projektu,

- prezeranie projektu,

- prezeranie zoznamu projektov,

- pridanie dokumentov k projektu,

- stiahnutie súboru projektu,

- odstránenie súboru z projektu.

 

b.

Modul Datasety - GUI s funkcionalitami:

- pridanie datasetu do systému,

- editácia popisných atribútov datasetu,

- prezeranie zoznamu datasaetov,

- práca s konfigurátorom importu:

 

a. nastavenie imp. parametrov zdrojového súboru,

b. prezeranie konfigurácií import. stĺpcov,

c. nastavenie konfigurácie import. stĺpca,

d. zobrazenie náhľadu nad import. hodnotami

- import hodnôt datasetu

- prezeranie zoznamu meraných veličín

- prezeranie zoznamu hodnlt datasetu

 

c.

GIS umožňujúci prepojenie geografickej vrstvy  a hodnôt meraných veličín z datasetov pozostávajúci:

- z piatich inštalácii softvéru ArcView

- z mapového podklad ZB GIS (prevádzkovaný a aktualizovaný GKÚ)

 

  Nad rámec funkcionality vyššie uvedených modulov je potrebné spomenúť nasledovné funkcionality:

- previazanosť na poskytovateľov externých zdrojov dát (ako napr. Národné centrum zdravotníckych informácií), ktorý umožňuje monitorovať zdroj údajov (stanovený URL adresou) a identifikovať na ňom nové informácie a úsaje, ktoré je možné importovať do datasetov,

- filtrovateľný export údajov z datasetov pre modelovacie a štatistické nástroje)

- administrácia IS ENVIRO zahrňujúca správu používateľov, správu rolí, správu číselníkov, správu meraných veličín a správu licencií.

 

 

4.2 Využívanie IS ENVIRO

IS ENVIRO bolo vyhotovené s cieľom poskytovania nasledovných nosných služieb:

 

Vyššie uvedené služby je možné využívať používateľmi zaradenými do nasledovných rolí:

 

  1. Administrátori – musia byť zaradení v doméne SZU, majú prístup k úplnej množine funkcionalít IS ENVIRO,
  2. Zodpovedný riešitelia, riešitelia – musia byť zaradení v doméne SZU, majú prístup k službám IS ENVIRO v súlade s pridelenými oprávneniami (interní aj externí výskumníci, študenti)
  3. Používatelia ArcGIS – musia byť zaradení v doméne SZU, majú prístup ku grafickému informačnému systému
  4. Používatelia verejného portálu – majú prístup len na verejne publikovaný portál (informačná stránka o realizovaných projektoch).

 

Hlavné prínosy IS ENVIRO: