Informačný systém ENVIRO

Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat

Názov projektu: Účinky expozície PCB a dioxínom na mentálny a psychomotorický vývoj dojčiat

Kód projektu: 2005/35-SZU-13

Obdobie realizácie - Od: 12.2005

Obdobie realizácie - Do: 09.2009

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2006/30

Rozpočet: 3293000,00

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Beáta Drobná

Kľúčové slová:

polychlórované bifenyly, dioxíny, dojča, expozícia, mentálny vývoj, psychomotorický vývoj

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta SZU

Spoluriešiteľské fakulty:

Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Popis rozpočtu:

štátny rozpočet: 3 293 000 SKK, vlastné zdroje SZU: 1 294 000 SKK

Spracovateľ: Beáta Drobná

Dátum vytvorenia: 26.11.2014 11.58.36

Autor vytvorenia: Milan Jankovič ml.

Dátum poslednej úpravy: 15.01.2015 11.25.38

Autor poslednej úpravy: Milan Jankovič ml.

Mena: Slovenská Koruna

Anotácia:

Projekt je zameraný po vedeckej stránke na štúdium vzťahov medzi environmentálnou expozíciou PCB u detí v prenatálnom a postnatálnom období a možnými neurovývojovými poruchami. Epidemiologická štúdia je lokalizovaná na východe Slovenskej republiky, kde je expozícia polychlórovaným bifenylom (PCB) v porovnaní s inými oblasťami SR podstatne vyššia. Asociácie medzi expozíciou PCB a možnými kognitívnymi a behaviorálnymi účinkami a odhad denného príjmu PCB a dioxínov boli študované u detí v prenatálnom období a u novorodencov dojčených materským mliekom a kŕmených detskou mliečnou výživou. Na stanovenie indexu mentálneho (MDI) a psychomotorického (PDI) vývoja bude použitá Bayleyovej stupnica, ktorá je v súčasnosti považovaná za najlepšiu metódu merania ranného mentálneho vývoja detí. Význam štúdie spočíva v objasnení možných zdravotných následkov u novorodencov a získaní poznatkov o stave expozície v prenatálnom a postnatálnom období vývoja dôležitých z hľadiska hodnotenia účinkov PCB a dioxínov na detskú populáciu.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    1,2,3,4,6,7,8-heptachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,4,6,7,8-heptachlórdibenzo-p-dioxín
 •    1,2,3,4,7,8,9-heptachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,4,7,8-hexachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,4,7,8-hexachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,6,7,8-hexachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,6,7,8-hexachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,7,8,9-hexachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,7,8,9-hexachlórdibenzo-p-dioxín
 •    1,2,3,7,8-pentachlórdibenzo-furán
 •    1,2,3,7,8-pentachlórdibenzo-furán
 •    2,3,4,6,7,8-hexachlórdibenzo-furán
 •    2,3,4,7,8-pentachlórdibenzo-furán
 •    2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-furán
 •    2,3,7,8-tetrachlórdibenzo-furán
 •    Denný príjem toxického ekvivalentu
 •    Home skóre
 •    ID záznamu
 •    Lipidy
 •    Mentálny vývojový index (MDI)
 •    Oktachlórdibenzo-furán
 •    Oktachlórdibenzo-p-dioxín
 •    Polychlórovaný bifenyl 101, +84, 90, 89, 113 (PCB 101, +84, 90, 89, 113)
 •    Polychlórovaný bifenyl 105 (PCB 105)
 •    Polychlórovaný bifenyl 114 (PCB 114)
 •    Polychlórovaný bifenyl 118 (PCB 118)
 •    Polychlórovaný bifenyl 123 (PCB 123)
 •    Polychlórovaný bifenyl 126 (PCB 126)
 •    Polychlórovaný bifenyl 138 (PCB 138)
 •    Polychlórovaný bifenyl 153 (PCB 153)
 •    Polychlórovaný bifenyl 156 (PCB 156)
 •    Polychlórovaný bifenyl 157 (PCB 157)
 •    Polychlórovaný bifenyl 167 (PCB 167)
 •    Polychlórovaný bifenyl 169 (PCB 169)
 •    Polychlórovaný bifenyl 180 (PCB 180)
 •    Polychlórovaný bifenyl 189 (PCB 189)
 •    Polychlórovaný bifenyl 28 (PCB 28)
 •    Polychlórovaný bifenyl 52 (PCB 52)
 •    Polychlórovaný bifenyl 77 (PCB 77)
 •    Polychlórovaný bifenyl 81 (PCB 81)
 •    Psychomotorický vývojový index (PDI)
 •    Raven test
 •    Toxický ekvivalent celkový
 •    Toxický ekvivalent dl-PCB
 •    Toxický ekvivalent monoorto-PCB
 •    Toxický ekvivalent non-orto PCB
 •    Toxický ekvivalent PCDD
 •    Toxický ekvivalent PCDD/PCDF
 •    Toxický ekvivalent PCDF