Informačný systém ENVIRO

Vplyv genetických a environmentálnych faktorov na prevalenciu včasnej inzulínovej rezistencie

Názov projektu: Vplyv genetických a environmentálnych faktorov na prevalenciu včasnej inzulínovej rezistencie

Kód projektu: 2005/27-SZU-05

Obdobie realizácie - Od: 12.2005

Obdobie realizácie - Do: 12.2008

Partneri:

Interné číslo SZU: MZ/2005/8

Rozpočet:

Poskytovateľ:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Hlavný zodpovedný riešiteľ: Martin Gajdoš

Kľúčové slová:

inzulínová senzitivita, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, diabetes mellitus 2. typu, adolescenti, dospelí, seniori, rodinná anamnéza, genetický polymorfizmus

Hlavná fakulta: Lekárska fakulta

Spoluriešiteľské fakulty:

Popis rozpočtu:

Spracovateľ: Martin Gajdoš

Dátum vytvorenia: 04.11.2014 15.08.53

Dátum poslednej úpravy: 18.12.2014 14.46.30

Mena:

Anotácia:

Sledovanie prevalencie včasnej inzulínovej rezistencie v závislosti od rodinnej anamnézy metabolického syndrómu a/alebo cukrovky a vyhodnotenie korelácií tejto prevalencie k vybraným antropometrickým, biochemickým, genetickým faktorom a faktorom životného štýlu.

Hlavná riešiteľská inštitúcia:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Oblasti výskumu

Zoznam meraných veličín (označiť všetky merané veličiny)

 •    Adiponektín - S
 •    Advanced glycosylated end products - carbonyl methyl lysine (AGE-CML)
 •    Advanced glycosylated end products (AGE)
 •    Advanced glycosylated end products receptor (RAGE)
 •    Advanced oxidated protein product (AOPP)
 •    AGEs/Alb
 •    Albumín - S
 •    AOPP/Alb
 •    Bielkoviny - U
 •    Bilirubín - U
 •    Body Mass Index
 •    CRP supersenzitívne
 •    Diéta
 •    Fajčenie
 •    Fyzická aktivita
 •    Glukóza - S
 •    Glukóza - S
 •    HDL cholesterol - S
 •    Hemoglobín - U
 •    Hmotnosť
 •    Cholesterol - S
 •    Identifikátor
 •    Interleukín-10 (polymorfizmus)
 •    Interleukín-1A (polymorfizmus)
 •    Interleukín-1B (polymorfizmus)
 •    Interleukín-6
 •    Interleukín-6 (polymorfizmus)
 •    Inzulín - S
 •    Inzulínová senzitiva (HOMA)
 •    Inzulínová senzitiva (QUICKI)
 •    K-DOQI
 •    Ketolátky - U
 •    Kreatinín - S
 •    Kreatinín klírens
 •    Kyselina močová - S
 •    LDL cholesterol - S
 •    Leptín
 •    Lieky
 •    Mikroalbuminúria (ranná vzorka)
 •    Parathormón - S
 •    Pás
 •    pH - U
 •    Pohlavie
 •    Pôrodná hmotnosť
 •    PPAR-delta 1 (PPARδ1) (polymorfizmus)
 •    PPAR-delta 2 (PPARδ2) (polymorfizmus)
 •    PPAR-delta 3 (PPARδ3) (polymorfizmus)
 •    PPAR-gamma C (PPARγC) (polymorfizmus)
 •    PPAR-gamma C1 (PPARγC1) (polymorfizmus)
 •    Rezistín - S
 •    Skupina podľa rodinnej anamnézy
 •    Tlak krvi diastolický
 •    Tlak krvi systolický
 •    Triacylglyceroly
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa (TNF-α)
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa 238 (TNF-α238) (polymorfizmus)
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa 308 (TNF-α308) (polymorfizmus)
 •    Tumor nekrotizujúci faktor alfa 376 (TNF-α376) (polymorfizmus)
 •    Vek
 •    Vitamín D
 •    VLDL cholesterol - S
 •    Výška